O projektu

Pravěká vesnice je v obci Všestary budována od roku 1997, a to pod záštitou a z iniciativy pracovníků Centra experimentální archeologie (CEA). Toto občanské sdružení vzniklo mimo rámec UHK, avšak v úzké personální součinnosti s pracovníky tehdejší Vysoké školy pedagogické. Po celou dobu existence projekt vede dnešní vedoucí Katedry archeologie FF UHK doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD. On a jeho žáci (dnešní spolupracovníci) získávali zkušenosti při každoročních stážích v archeoparcích v zahraničí, ale i při realizaci projektu neolitické sídelní jednotky „Borek“ v letech 1993-1998 i při budování CEA samotného. Roli při formování odborných představ sehrála i realizace dvou mezinárodních plaveb Středomořím na replikách člunů dlabaných z jednoho kusu kmene (tzv. Expedice Monoxylon). Druhý z nich byl postaven již v CEA Všestary. Na činnosti pravěké vesnice se v současnosti podílí rovněž další akademičtí pracovníci fakulty v roli konzultantů a studenti. Důsledně pravěkými metodami a postupy se zde odehrály stovky pokusů, na jejichž základě vznikla řada publikací – postupně se na základě činnosti CEA vykrystalizovalo vydávání dvou časopisů. Jedná se o Živou archeologii s podtitulem Rekonstrukce a experiment v archeologii (vydavatel FF UHK) a EuroREA – Reconstruction and experiment in Archaeology (dnes vydává evropské sdružení archeoparků EXARC, jehož je CEA členem). Již od roku 2000 bylo Centrum experimentální archeologie otevřeno školním exkurzím, veřejnosti do roku 2010 pouze v letním období (červenec – srpen, jarní a podzimní víkendy). Archeopark pravěku od jeho počátku podporuje obec Všestary, která k jeho realizaci poskytla pozemky.

CEA Borek

CEA Všestary

Výstavba archeoparku byla realizována v letech 2009-2012 v rámci projektu „Archeopark pravěku ve Všestarech“, který byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci 14. kola výzvy, oblasti podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Investorem a příjemcem dotace je Královéhradecký kraj. Partnery projektu jsou Univerzita Hradec Králové, Muzeum východních Čech a Obec Všestary. Odborným garantem projektu je Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, dotační management projektu zajišťuje Centrum EP, regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje.

Projekt „Archeopark pravěku ve Všestarech“ byl realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku byla stávající „pravěká vesnice“ rozšířena, díky vřelé podpoře Královéhradeckého kraje, na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva. Součástí areálu je také sklad archeologického materiálu. K Archeoparku byla vybudována nová přístupová komunikace, doplněná parkovištěm pro návštěvníky, které mohou využít i imobilní osoby. Také vstup do všech částí expozice v hlavní budově muzea pravěkuje díky bezbariérovému přístupu umožněn i osobám se sníženou mobilitou. Součástí projektu je vyznačení nové cyklotrasy, která symbolicky spojí Archeopark Všestary a sídlo Královéhradeckého kraje. „Archeocyklotrasa“ v délce 12 km vede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde byly umístěny naučné tabule informující o archeologických zajímavostech dané lokality. Archeopark pravěku ve Všestarech je unikátním svým zaměřením a jediným takto komplexně fungujícím Archeoparkem v ČR. V Královéhradeckém kraji tak vznikl zcela nový prvek atraktivity cestovního ruchu, který významným způsobem přispívá ke zpestření celkové nabídky a rozvoji cestovního ruchu v regionu.